Maco

studio eshop

eshop
Maco
Přejít na obsah
Speciální stránky
OBCHODNÍ PODMÍNKY
 
1. Základní ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „všeobecné obchodní podmínky“) obchodní společnosti Maco studio s. r.o. se sídlem Holešovská 166, Fryšták, PSČ 76316. IČO 05236053, DIČ CZ05236053, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 94241 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.shirtinator.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
2. Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.
3.Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.
 
2. Vymezení pojmů
Spotřebitel – je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s prodávajícím smlouvu nebo s ním jinak jedná.
Kupující, který není spotřebitelem – je každá osoba, které není spotřebitelem; za kupujícího, který není spotřebitelem, se mimo jiné považuje každý člověk, který v objednávce uvede své identifikační číslo.
Obsah – veškeré obrázky, fotografie, motivy a texty, které kupující zahrnuje do své objednávky umístěním na zboží prodávajícího.
Doplňkové služby Maco – služby poskytované prodávajícím, které je kupující oprávněn objednat zároveň se zbožím. Mezi tyto služby patří:
 • možnost vrácení zboží bez udání důvodu
 • odstranění pozadí ve vlastním vloženém obrázku nebo fotografii
 • kontrola grafikem
 
3. Sdělení před uzavřením smlouvy
 Prodávající kupujícímu, který je spotřebitelem, sděluje, že
1.     označení zboží, popis jeho hlavních vlastností a cena zboží jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího www.macoeshop.cz
2.     způsoby platby, způsoby dodání zboží a náklady na dodání zboží jsou uvedeny v obchodních podmínkách a na internetových stránkách prodávajícího www.macoeshop.cz;
3.     údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv jsou uvedeny v čl. 12 obchodních podmínek;
4.     náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového připojení dle podmínek operátora kupujícího; prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká platby za dodání zboží);
5.     požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím od prodávajícího;
6.     neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;
7.     ceny zboží a služeb jsou na internetových stránkách prodávajícího (www.macoeshop.cz) uváděny včetně daně z přidané hodnoty, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvoleného způsobu dodání a způsobu zaplacení kupní ceny;
8.     v případě, že kupující je spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne
-   převzetí zboží;
-   převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí;
přičemž toto odstoupení musí být provedeno formou jednostranného právního jednání (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu), případně může kupující využít formulář pro odstoupení od smlouvy přístupný z internetových stránek prodávajícího www.belabel.cz;
9.     kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, a od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
10.   v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží a náklady za navrácení zboží;
11.   v případě, že kupující chce podat stížnost, může se obrátit na prodávajícího, případně se lze obrátit s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci;
12.   smlouva, respektive příslušný daňový doklad – faktura, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího, kupujícímu k ní kromě výslovné písemné žádosti doručené prodávajícímu nebude umožněn přístup;
13.   smlouvu lze uzavřít v českém, slovenském, anglickém, německém a španělském jazyce;
14.   informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán, jakož i z procesu objednávání na internetových stránkách prodávajícího www.macoeshop.cz;
15.   kupující má možnost před odesláním objednávky prodávajícímu zjistit a opravit případné chyby vzniklé při zadávání dat.
 
4. Objednávka
Jednotlivé kupní smlouvy s prodávajícím se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího. Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy a je pro kupujícího závazná po dobu 2 týdnů od doručení prodávajícímu.
Objednávka kupujícího musí obsahovat minimálně tyto údaje kupujícího:
1.     jméno a příjmení či název nebo obchodní firmu;
2.     bydliště kupujícího, který je spotřebitelem; sídlo či místo podnikání kupujícího, který není spotřebitelem;
3.     doručovací adresu, liší-li se od adresy bydliště, sídla či místa podnikání;
4.     IČO a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost;
5.     telefon a e-mailovou adresu.
 
5. Uzavření smlouvy
Internetový katalog zboží užívaný prodávajícím je informativní a nezávazný, a tudíž není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.
Na základě úplné objednávky kupujícího provede prodávající do 3 dnů od obdržení objednávky přijetí objednávky, v němž kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce potvrdí druh, cenu a množství zboží, jež se zavazuje kupujícímu dodat, jakož i předpokládaný termín doručení objednaného zboží. Po přijetí objednávky prodávajícím dojde mezi stranami k uzavření smlouvy.
Prodávající prohlašuje, že v případě, že objednávka bude zahrnovat
1.     obsah, který by vzbuzoval pohoršení a/nebo byl v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem;
2.     obsah, který by byl v rozporu s obecně závaznými právními předpisy
3.     obsah, jehož zveřejněním by došlo nebo mohlo dojít k zásahu do osobnosti člověka či pověsti nebo soukromí právnické osoby;
 
prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit sdělením zaslaným na e-mail kupujícího; sdělení musí obsahovat důvod odstoupení. V případě odstoupení od smlouvy si strany vrátí veškerá poskytnutá plnění do 14 dnů od účinnosti odstoupení.
V případě, že dodavatel prodávajícího přestane do České republiky předmětné zboží dodávat nebo uvede na trh novou verzi předmětného zboží až po uzavření smlouvy mezi stranami, prodávající je oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit písemným odstoupením sdělením na e-mail kupujícího; sdělení musí obsahovat důvod odstoupení. V případě odstoupení od smlouvy si strany vrátí veškerá poskytnutá plnění do 14 dnů od účinnosti odstoupení.
Závazek mezi oběma stranami zaniká pro následnou nemožnost plnění v případě, že dodavatel prodávajícího přestane předmětné zboží vyrábět. Prodávající musí kupujícímu tuto skutečnost oznámit do 10 pracovních dnů ode dne, kdy se o nemožnosti plnění dozvěděl, a to na e-mailovou adresu kupujícího. Strany si vrátí veškerá poskytnutá plnění do 14 dnů od dne, kdy prodávající kupujícímu oznámil nemožnost plnění.
V případě, že zboží uvedené kupujícím v objednávce nelze prodávajícím z technických důvodů vyrobit, prodávající nemožnost plnění způsobující neplatnost uzavřené smlouvy oznámí kupujícímu na jeho e-mailovou adresu. Strany si vrátí veškerá poskytnutá plnění do 14 dnů ode dne, kdy prodávající kupujícímu oznámil nemožnost plnění.
Kupující souhlasem s těmi obchodními podmínkami dává zároveň prodávajícímu ve smyslu ustanovení § 1823 občanského zákoníku souhlas s tím, aby prodávající v případě objednání kterékoliv doplňkové služby Maco kupujícím vzhledem k povaze těchto služeb splnil tyto služby po uzavření smlouvy, a to před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 
6. Platební podmínky
Kupující je oprávněn si v objednávce zvolit jakýkoliv z následujících způsobů zaplacení kupní ceny:
1.     převodem na účet prodávajícího uvedený v přijetí objednávky;
2.     platbou kartou;
3.     dobírkou;
4.     osobně ve výdejně prodávajícího na adrese Holešovská 166, Fryšták 763 16.
Platba dobírkou není možná v případě, že kupní cena je vyšší než 3000 Kč.

V případě dobírky a osobního odběru zboží ve výdejně prodávajícího je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě zaplacení kupní ceny převodem na účet prodávajícího nebo v případě zaplacení kupní ceny platební kartou je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky dle čl. V odst. 2 těchto obchodních podmínek. Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu je v případě převodu na účet prodávajícího splněna dnem připsání částky na účet prodávajícího.
V případě, že na straně prodávajícího došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na internetových stránkách prodávajícího www.macoeshop.cz nebo v průběhu objednávání, prodávající není povinen dodat zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě má prodávající právo odstoupit od smlouvy sdělením na e-mail kupujícího; sdělení musí obsahovat důvod odstoupení.
Prodávající si ve smyslu ustanovení § 2132 občanského zákoníku vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, které je předmětem smlouvy. Kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny, avšak nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího již převzetím zboží.
 
7. Dodání zboží a způsoby dodání zboží
 Prodávající s kupujícím se dohodli na níže uvedených způsobech dodání zboží:
1.     osobní odběr ve výdejně prodávajícího na adrese Holešovská 166, Fryšták 763 16
2.     osobní odběr Zásilkovna/Geis;
3.     doručení Českou poštou – balík do ruky;
4.     doručení Českou poštou – balík na poštu;
5.     doručení Geis.
 
Zboží bude dodáno na adresu bydliště, sídla či místa podnikání kupujícího, popř. na jinou kupujícím v objednávce uvedenou doručovací adresu.
Podmínkou pro dodání zboží je přijetí objednávky prodávajícím ve smyslu ustanovení čl. 5 těchto obchodních podmínek. Prodávající se zavazuje, že zboží bude předáno k přepravě, respektive připraveno osobnímu odběru, nejpozději do 21 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, zpravidla však v době uvedené v době předpokládaného termínu doručení uvedeného v průběhu tvorby objednávky kupujícího.
Náklady spojené s doručením na adresu dodání nese kupující, a to ve výši, která je uvedena v objednávce kupujícího na internetových stránkách prodávajícího www.macoeshop.cz.
Daňový doklad – fakturu kupující obdrží po převzetí zboží na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
Nepřevezme-li kupující zboží na adrese dle odst. 8.2. tohoto článku, je povinen zaplatit veškeré náklady spojené s neúspěšným dodáním zboží a též i náklady spojené s případným opakovaným dodáním zboží. Prodávající je v případě nepřevzetí zboží kupujícím oprávněn od smlouvy odstoupit sdělením zaslaným na e-mail kupujícího; sdělení musí obsahovat důvod odstoupení.
 
8. Zjevný rozpor se smlouvou
Kupující je při převzetí zboží povinen zkontrolovat soulad množství a typu zboží s objednávkou a současně překontrolovat, zda obaly nebo zboží nejsou zjevně poškozeny (závady zjištěné při této kontrole jsou dále nazývány „zjevný rozpor se smlouvou“).
Při zjištění zjevného rozporu se smlouvou je kupující povinen u prodávajícího uplatnit právo z vady, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. V případě, že kupující řádně a včas toto právo neuplatní, právo z vady mu nenáleží.
V případě zjištění zjevného rozporu se smlouvou má kupující právo zboží nepřevzít.
 
9. Poučení o právu na odstoupení kupujícího od smlouvy
Kupující má v případě, že je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle předchozí věty běží ode dne
1.     převzetí zboží
2.     převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí.
 
Kupující, který je spotřebitelem, svým souhlasem s těmito obchodními podmínkami bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu. Kupující bere na vědomí, že vzhledem k možnostem zvolit si vlastní či prodávajícím navrhovaný motiv na zboží, jehož barvu, rozměry a polohu lze libovolně upravovat podle přání kupujícího, má právo odstoupit od smlouvy pouze v případě, že předmětem kupní smlouvy bude dodávka zboží sestávajícího se z prodávajícím navrhovaných motivů, jejichž rozměry a poloha na zboží nebudou dle přání kupujícího jakkoliv upraveny.
Kupující, který je spotřebitelem, svým souhlasem s těmito obchodními podmínkami dále bere na vědomí, že na kteroukoliv z doplňkových služeb MACO, se nevztahuje v souladu s ustanovením § 1837 písm. a) občanského zákoníku možnost odstoupení od smlouvy, jelikož jde o služby, které jsou splněny s výslovným předchozím souhlasem kupujícího uděleným v objednávce, a to před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu). Kupující je oprávněn použít formulář pro odstoupení od smlouvy přístupný z internetových stránek prodávajícího, není to však jeho povinností.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Kupující bere svým souhlasem s těmito obchodními podmínkami na vědomí, že prodávající peněžní prostředky v případě, že kupující zvolil způsob zaplacení kupní ceny platbou kartou, dobírkou či v hotovosti ve výdejně prodávajícího, vrátí kupujícímu převodem na účet, jehož číslo mu kupující písemně sdělí.
Prodávající není povinen platbu vracet do doby, než vrácené zboží obdrží nebo než kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámil, že odstupuje od smlouvy, zaslat zpět na adresu Holešovská 166, Fryšták, PSČ 763 16 nebo jej osobně předat prodávajícímu. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Náklady spojené s navrácením zboží a náklady za navrácení zboží nese kupující.
Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 
10. Odpovědnost
Prodávající dle ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, odpovídá za obsah informací uložených na žádost jednotlivých autorů obrázků a motivů uvedených na stránce www.macoeshop.cz v případě, že mohl vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání autora obrázku či motivu jsou protiprávní, nebo v případě, že se dozvěděl prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání autora obrázku či motivu a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.
Prodávající odpovídá kupujícímu, který není spotřebitelem, za újmu způsobenou mu pouze úmyslným porušením povinností vyplývajících ze závazku mezi stranami. Prodávající zejména neodpovídá takovému kupujícímu za újmu, která mu vznikne v důsledku nesprávného nebo neadekvátního používání zboží.
Prodávající je povinen nahradit kupujícímu, který není spotřebitelem, újmu pouze tehdy, pokud újma vznikla v přímé souvislosti s úmyslným porušením povinností prodávajícím. V jiných případech nemá kupující právo na náhradu újmy.
Celková odpovědnost prodávajícího za újmu kupujícímu, který není spotřebitelem, plynoucí jakkoli ze smlouvy nebo ve spojení se smlouvou nepřesáhne 125 % ceny zboží, které je předmětem smlouvy.
Nárok na náhradu újmy je kupující oprávněn u prodávajícího uplatnit jen tehdy, pokud po vzniku škodné události učinil veškeré kroky směřující k minimalizaci výše škody a pokud o vzniku škodné události prodávajícího bezodkladně vyrozuměl a poskytl mu veškeré vyžádané dokumenty ke vzniku škodné události se vztahující.
 
11. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Právním základem zpracování osobních údajů
 
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
 • splnění smlouvy mezi Vámi a      správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové      smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a      Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním      osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice      95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“)
 • splnění právních povinností,      které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a      to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými      právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané      hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z      příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o      účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 
Účel zpracování osobních údajů
 • Účelem zpracování Vašich      osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení      opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění      souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
 • Ze strany správce nedochází k      automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 • Doba uložení osobních údajů
 • Doba, po kterou budou Vaše      osobní údaje správcem uloženy, je čtyři (4) roky od udělení Vašeho      souhlasu se zpracováním pro tento účel, nejdéle však do odvolání Vašeho      souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel zpracování.
 
Další příjemci osobních údajů
 • Dalšími příjemci Vašich      osobních údajů budou osoby tvořící se správcem koncern, osoby zajišťující      technické či organizační činnosti pro správce v souladu s pokyny správce,      včetně ukládání dat, osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny      správce účetní a daňové služby a dále společnosti:  
  • Česká pošta  
  • Geis
   Příjemci Vašich osobních údajů      pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále      orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak      správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
 • Správce nemá v úmyslu předat      Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní      organizaci.
 
Práva subjektů údajů
 • Za podmínek stanovených v      nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům,      právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich      zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a      dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 • Pokud byste se domníval(a), že      zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení,      máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Nemáte povinnost osobní údaje      poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro      uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není      možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.
 
12. Reklamační podmínky
Práva kupujícího z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, to znamená, že
1.     má vlastnosti, které byly stranami ujednány či prodávajícím popsány, nebo které mohl kupující očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
2.     zboží se hodí k účelu, který je prodávajícím uváděn, nebo ke kterému se zboží obvykle používá;
3.     je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
4.     vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
Strany ve vztahu k vlastnostem zboží ujednávají, že barva potisku a jeho přesnost (poloha a rozměry) na zboží se mohou od objednávky lišit. Barva, poloha i rozměry potisku na zboží vytvořené kupujícím při objednávce prodávajícího jsou pouze orientační. Kupující bere souhlasem s těmi obchodními podmínkami na vědomí, že tyto odchylky nejsou vadami, ze kterých by kupujícímu plynula práva z vadného plnění.
V případě objednávky obsahující větší množství zboží může prodávající po kupujícím požadovat odsouhlasení jakosti a provedení zboží podle smluveného vzorku ve smyslu ustanovení § 2096 občanského zákoníku. Jestliže kupující odmítne možnost odsouhlasení jakosti a provedení zboží podle smluveného vzorku, vzdává se tím svého práva z vadného plnění v případě, že zboží nebude mít jakost či nebude v provedení, které kupující očekával.
Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u zboží vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží (záruka). Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí zboží.

V případě, že zboží má vady, kupující je oprávněn uplatnit u prodávajícího práva z vadného plnění (dále též „reklamace“). Kupující je v takovém případě povinen uplatnit práva z vadného plnění písemnou formou (poštou, faxem, e-mailem) a zaslat zboží včetně popisu vady, zvoleného práva z vadného plnění a daňového dokladu – faktury na adresu Holešovská 166, Fryšták 76316, jinak nemůže být reklamace vyřízena.
Prodávající je oprávněn k odstranění vad zboží použít třetích osob.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo právo odstoupit od smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn požadovat dodání nového zboží v případě, že
1.     zboží během záruční doby pozbyde některou z vlastností uvedených v odst. 12.1. a 12.2. tohoto článku a není to vzhledem k povaze vady nepřiměřené;
2.     je vada neodstranitelná;
3.     zboží nemůže kupující řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě; nebo
4.     se na zboží vyskytne větší počet vad.
Dodání nového zboží není kupující, který je spotřebitelem, oprávněn požadovat v případě, že by výměna zboží byla neúměrná povaze vyskytnuté vady, a v případě, že se vada týká pouze součásti věci. V takovém případě má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn požadovat výměnu vadné součásti zboží v případě, že
1.     je vadná pouze součást zboží;
2.     je vada neodstranitelná;
3.     zboží nemůže kupující řádně používat pro opakovaný výskyt vady součásti zboží po opravě; nebo
4.     se na součásti zboží vyskytne větší počet vad.

Kupující, který je spotřebitelem, má právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny v případě, že
1.     nezvolí právo na odstoupení od smlouvy, dodání nového zboží nebo nové součásti zboží nebo opravu zboží;
2.     prodávající nemůže dodat nové zboží, vyměnit jeho součást, nebo zboží opravit;
3.     prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době; nebo
4.     by zjednání nápravy působilo kupujícímu značné obtíže.
 
Kupující, který je spotřebitelem, má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že
1.     je vada neodstranitelná;
2.     zboží kupující nemůže řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě;
3.     se na zboží vyskytne větší počet vad;
4.     není možné dodat nové zboží nebo vyměnit součást zboží.
 
Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady v případě, že o vadě při převzetí zboží věděl nebo vadu sám způsobil.
V případě, že kupující je spotřebitelem, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po dohodě s kupujícím.
V případě, že kupující není spotřebitelem, prodávající o reklamaci rozhodne ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude mezi stranami dohodnuta lhůta delší.
Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován.
Kupující má právo požadovat po prodávajícím náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace.
 
13. Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
Prodávající je oprávněn k plnění svých povinností použít třetí osobu. Kupující dává uzavřením smlouvy souhlas s postoupením všech či některých práv a povinností z kupní smlouvy prodávajícím na třetí osobu.
Práva a povinnosti vyplývající ze závazků mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Všechny spory vznikající ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. Následující ustanovení občanského zákoníku se neuplatní na práva a povinnosti mezi stranami: § 1805 odst. 2, § 1950, § 1971.

Veškeré smlouvy mezi stranami musí být uzavřeny výhradně písemně s tím, že i dodatky či právní jednání směřující k ukončení či změně těchto smluv je možné uzavřít toliko písemně. Za písemnou formu se považují i data zasílaná e-mailem na adresu info@macoeshop.cz nebo jinou e-mailovou adresu sdělenou kupujícímu, jakož i data zasílaná kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb platí, že písemnost je doručena i v případě, že si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla uložena u provozovatele poštovních služeb, nevyzvedne. V případě doručování na e-mailové adresy platí, že e-mailová zpráva byla doručena i v případě, že si ji adresát nepřečetl do 10 dnů ode dne, kdy e-mailová zpráva na e-mailovou adresu došla.

V případě, že kupující není spotřebitelem, nebudou žádná práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se zboží, ledaže je ve smlouvě nebo v obchodních podmínkách výslovně sjednáno jinak. Kupující, který není spotřebitelem, i prodávající potvrzují, že si nejsou vědomi žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1. 1. 2019 Tyto obchodní podmínky jsou ode dne jejich vyhlášení zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího www.macoeshop.cz.

Ve Zlíně dne 1. 1. 2019
Maco studio s r.o.
Doprava zboží
 
Doprava
 
Objednané zboží Vám zašleme pečlivě zabalené obchodním balíkem České pošty. V den naší expedice obdržíte informační email. Doba doručení ode dne odeslání je obvykle jeden pracovní den v případě nezastižení bude balík uložen na vaší poště kde si ho můžete během několika dní vyzvednout.
 
Platby v ČR
 
Platba v ČR je možná v hotovosti nebo kartou při osobním odběru.
 
Dobírkou a převodem na účet. Cena je závislá na velikosti objednávky.
 
Dobírka: do 1500 Kč / 109 Kč
 
               Nad 1500 Kč / zdarma
 
Bankovní převod: do 1500 Kč / 89 Kč
 
                Nad 1500 Kč / zdarma
 
 
Zasílání do zahraničí
 
Zboží jsme schopni také zaslat kdekoli do zahraničí v rámci Evropské unie. Pro bližší informace a cenovou nabídku dopravného nás prosím kontaktujte na emailu info@macoeshop.cz
Created by MACO studio
O nás
Jsme mladou, dynamickou a rychle se rozvíjející firmou se záměrem profilovat se v oblasti grafiky.
Za deset let své působnosti jsme získali několik zakázek od významných firem na českém trhu.
Zabýváme se velkoplošnou reklamou, digitálním tiskem, potiskem textilu a doplnků,
tvorba webových stránek, vizitek, bružur, pozvánek, kalendářů, plakátů, polepy aut, 3D písmo.

DETAILY FIRMY
Maco studio s.r.o.
Holešovská 166
Fryšták 763 16
IČ: 05236053
DIČ: CZ05236053

PHONE: +420 776 720 310
EMAIL: info@macostudio.cz

Kontakty
Holešovská 166
Fryšták 763 16
Tel.: +420 601 252 521
E-mail: info@macoeshop.cz

Návrat na obsah